Pielęgniarska opieka długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa stanowi opiekę nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych.

Zakres opieki

Świadczenia obejmują:

  • czynności wynikające ze zleceń lekarskich oraz z ustalonego przez pielęgniarkę podczas pierwszej wizyty u pacjenta planu opieki w oparciu o rozpoznane problemy pielęgnacyjne, jak również:
  • przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością;
  • świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania;
  • edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego rodziny;
    • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;
    • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji świadczeniobiorcy w domu.

Czas objęcia chorego tą formą opieki jest uzależniony od stanu zdrowia pacjenta. Ocena jego stanu zdrowia przez pielęgniarkę odbywa się na koniec każdego miesiąca.

Pielęgniarka opieki długoterminowej zapewnia dostępność od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00; w soboty i dni ustawowo wolne od pracy udziela świadczeń w medycznie uzasadnionych przypadkach. Wizyty pielęgniarki odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w tygodniu;

Kwalifikacja

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani świadczeniobiorcy przewlekle chorzy somatycznie i psychosomatycznie oraz psychicznie chorzy z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej, którzy w ocenie skalą Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów.

Dokumenty do pobrania

 

  1. Skala Barthel
  2. Skierowanie

 

Rejestracja

osobiście lub telefonicznie pod numerem 32 42 40 620 wew. 111 lub gsm 605 565 793

 

Usługi świadczone są na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Rejestracja

Rejestracja telefoniczna 8:00 - 17:30

+48 32 42 36 204

+48 32 42 40 620

GSM 785 565 006

 

Numery wewnętrzne

110 Rejestracja główna

112 Centrum rehabilitacji

111 Biuro

Diagnostyka

Diagnostyka

Punkt pobrań materiałów do badań

Czynne od 7.00 do 10.00

Na zlecenie z dojazdem do domu

Skontaktuj się z nami

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Puls-Med”
ul. Grunwaldzka 66
44-210 Rybnik
Czynna od pon. do pt.
w godzinach od 7.00 do 18.00

Dyplom - 3 miejsce w kategorii Placówka Medyczna w Plebiscycie Hipokrates 2015
PNG Sp. z o.o. - ISO 9001
Facebook FanPage