Medycyna szkolna

Opieka sprawowana przez pielęgniarkę szkolną w ramach świadczeń POZ

Pielęgniarka/higienistka szkolna sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami danej szkoły od klasy „0” (w szkołach podstawowych) do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.
 
Świadczenia są realizowane w znajdującym się na terenie szkoły gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej na podstawie umowy zawartej pomiędzy placówką szkolno-wychowawczą a NZOZ Puls-Med.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami sprawowana przez pielęgniarkę, higienistkę szkolną obejmuje w szczególności:

  • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych;
  • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
  • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
  • sprawowanie, odpowiednio do typu szkoły czynnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi niepełnosprawnością, w tym realizacja, wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur medycznych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole,
  • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
  • prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) grupowej profilaktyki fluorkowej,
  • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej,
  • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole.

 
Odpłatność za usługi

Usługi świadczone są na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

 

 

Rejestracja

Rejestracja telefoniczna 8:00 - 17:30

+48 32 42 36 204

+48 32 42 40 620

GSM 785 565 006

 

Numery wewnętrzne

110 Rejestracja główna

112 Centrum rehabilitacji

111 Biuro

Diagnostyka

Diagnostyka

Punkt pobrań materiałów do badań

Czynne od 7.00 do 10.00

Na zlecenie z dojazdem do domu

Skontaktuj się z nami

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Puls-Med”
ul. Grunwaldzka 66
44-210 Rybnik
Czynna od pon. do pt.
w godzinach od 7.00 do 18.00

Dyplom - 3 miejsce w kategorii Placówka Medyczna w Plebiscycie Hipokrates 2015
PNG Sp. z o.o. - ISO 9001
Facebook FanPage